"Rozszerzenie zakresu zamówień o wykonanie robót dodatkowych miało wpływ na zwiększenie kosztów – z kwoty 4.110.000,00 złotych na 4.374.185,92 złotych (przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 5) oraz z 3.530.000,00 złotych na 3.647.626,22 złotych (przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 8)" – ujawnia Burmistrz Polic Władysław Diakun. Była to odpowiedź na interpelację radnego gminnego Mariusza Różyckiego. Kilkustronicowy dokument przybliża obecny stan zaawansowania obu inwestycji. 

PYTANIE: Jaki jest stan realizacji inwestycji?

ODPOWIEDŹ: W trakcie realizacji robót budowlanych wystąpiła konieczność rozszerzenia zamówień o roboty dodatkowe, które nie były przewidziane i nie wchodziły w zakres zamówień podstawowych, a których wykonanie stało się konieczne. Mając powyższe na uwadze, na podstawie aneksów do umów terminy zakończenia realizacji robót budowlanych zostały odpowiednio zmienione: przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 8 do dnia 25 października 2017 roku, a przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 5 do dnia 14 listopada 2017 roku.

Na przełomie sierpnia i września 2017 roku zaczęły do Zamawiającego docierać sygnały o trudnościach i zaległościach finansowych Wykonawcy robót wobec podwykonawców jak i dostawców – konsekwencją były okresowe braki podwykonawców na budowie. Z czasem do Zamawiającego zaczęły wpływać zajęcia komornicze wierzytelności wobec Wykonawcy oraz informacje o zaległościach wobec samych przedszkoli (Wykonawcy użyczano: energia, ciepło, woda, odbiór ścieków).

W dniu 14 grudnia 2017 roku Zamawiający przekazał Wykonawcy oświadczenia o rozwiązaniu umów na obu zadaniach inwestycyjnych z winy Wykonawcy. Konsekwencją było naliczanie Wykonawcy kar umownych w wysokości 10% wartości brutto umów.

Na początku stycznia 2018 roku zaproponowano dokończenie realizacji obu zadań inwestycyjnych przez spółkę gminną Przedsiębiorstwo Użyteczności Publicznej TRANS-NET jako Generalnego Wykonawcy robót, które realizowałoby roboty w wyniku postępowań o zamówienia publiczne w trybie z wolnej ręki. Planujemy na przełomie marca i kwietnia 2018 roku podpisać umowy na dokończenie realizacji robót budowlanych na obu zadaniach inwestycyjnych.

PYTANIE: Z czego wynikają opóźnienia?

ODPOWIEDŹ: To, że do dnia dzisiejszego zadania inwestycyjne nie zostały zakończone leży wyłącznie po stronie dotychczasowego Wykonawcy robót.

PYTANIE: Czy ma to wpływ na zwiększenie kosztów?

ODPOWIEDŹ: Rozszerzenie zakresu zamówień o wykonanie robót dodatkowych miało wpływ na zwiększenie kosztów – z 4.110.000,00 złotych na 4.374.185,92 złotych (przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 5) oraz z 3.530.000,00 złotych na 3.647.626,22 złotych (przy rozbudowie Przedszkola Publicznego nr 8). Ostatecznie Wykonawca zafakturował jedynie należności za wykonane i odebrane roboty budowlane do momentu rozwiązania umowy, czyli 3.006.011,38 złotych (Przedszkole Publiczne nr 5) oraz 3.104.731,32 złotych (Przedszkole Publiczne nr 8).

PYTANIE: Kto jest za to odpowiedzialny? 

ODPOWIEDŹ: Część opóźnienia wynikała z rozszerzenia Wykonawcy zakresu zamówień o roboty dodatkowe, które nie były przewidziane do realizacji. Zdecydowanie jednak wina za niezakończenie robót leży po stronie dotychczasowego Wykonawcy robót – niewłaściwy nadzór, brak koordynacji, problemy z podwykonawcami – elementy te zaważyły, że do dnia dzisiejszego przedszkola te nie są użytkowane. 

PYTANIE: Czy można było to przewidzieć, uniknąć pojawiających się przeszkód?

ODPOWIEDŹ: Jako Zamawiający zaobserwowaliśmy na realizowanych zadaniach inwestycyjnych problemy i trudności wielu innych Wykonawców z wykwalifikowanymi pracownikami – ich brak zmusza Wykonawców do korzystania z nie zawsze odpowiednio wykwalifikowanych pracowników zza granicy.

Pełna odpowiedź na interpelację:

CZĘŚĆ I

CZĘŚĆ II

CZĘŚĆ III

CZĘŚĆ IV

CZĘŚĆ V